Search form

Share +

Indkøbspolitik

Arctic Winter Games 2016 (Herefter AWG2016) vil forsøge at indhente så mange sponsorater som muligt i forhold til nødvendige ydelser og indkøb. I de tilfælde, hvor der ikke opnås sponsorater på ydelser og indkøb har AWG2016 følgende indkøbspolitik.

AWG2016 læner sig grundlæggende op af Selvstyrets Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser (herefter cirkulæret), dog med en nedre grænse for indhentning af tilbud på 200.000 kr. mod Selvstyrets 100.000 kr.
 
AWG2016 udarbejder en særskilt liste over de vareindkøb, som der vil blive indhentet tilbud på. Denne vil være tilgængelig og kan rekvireres første kvartal af 2015.
 
Væsentligste regler som AWG2016 læner sig op af:
Ved køb af tjenesteydelser og varer der overstiger 200.000 kr. skal der udgangspunkt indhentes flere tilbud. Formålet hermed er at sikre alle virksomheder lige adgang til opgaver i forbindelse med afviklingen af AWG2016, og samtidig sikre den rigtige pris.
Vælger sekretariatet, at opgaven ikke skal i udbud, skal dette årsagsforklares. Alle tilbudsgivere behandles ens.
AWG2016 er endvidere underlagt offentlighedslovens regler.
 
Håndtering af gaver
Sponsorgaver tilhører AWG Sekretariatet. De ansatte må ikke modtage gaver, udover hvad der fremstår som ordinært.

Brug af eksterne konsulenter
Der vil som udgangspunkt ikke blive brugt eksterne konsulenter, med undtagelse af tolke.

Ved brug af tolke, skal der aftales en fast timepris og antal timer, der forventes brugt på opgaven. Kommuneqarfik Sermersooqs lønkontor forestår den praktiske afvikling af udbetaling af løn, indberetning af A-skat mv.
Ifølge Selvstyrets bekendtgørelse nr.10 af 20.september 2011, om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift, skal der indeholdes A-skat af særlige konsulentydelser, herunder solister, kunstnere, tolke mv., jf. bekg.10 af 20.september 2011, § 7, stk.1, nr. 8 og 9.
Efter opgavens udførelse udfyldes en timeseddel, med angivelse af cpr.nr., ligesom der indgives et eventuelt skattekort, i form af hoved- eller frikort til Kommuneqarfik Sermersooqs lønkontor. Timesedler rekvireres på Kommuneqarfik Sermersooqs lønkontor.
 
Udøvende kunstnere, solister mv., der er budgetteret, er ikke at anse som eksterne konsulenter i nærværende sammenhæng, uanset de aflønnes efter ovenstående bekendtgørelse.
 
Ovenstående er ikke gældende for konsulenter bosiddende uden for Grønland.